picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Prijímanie detí do materskej školy na šk.r. 2021/2022

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

12.5.  –  14.5. 2021

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca môže

Možnosti podania písomnej žiadosti:

  • osobne – na adresu Základná škola, Jarná 20, Žilina v čase od 8:00 – 15:30 hod. (dočasná adresa z dôvodu rekonštrukcie),
  • poštou – na adresu Materská škola, Suvorovova 2797/20, Žilina,
  • e-mailom v prílohe ako scan kópiu – na adresu: mshliny8@centrum.sk,
  • on-line formulárom –  na webovej stránke www.mshliny8.sk, spustený od 12.5.2021.

Od 1.9.2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné a preto sa budú prednostne prijímať:

  • deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (k 31.8. dosiahnu 5 rokov),
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky).

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je aj povinný údaj o očkovaní dieťaťa.

V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade otázok sa kontaktujte na čísle 0911 139 200.

PhDr. Renáta Migátová, riaditeľka MŠ

 

 

No Comments

Comments are closed.

To Top