picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS   DO   MATERSKEJ   ŠKOLY  na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch

11.05. – 13.05.2022

 v čase od 9.00 – 14.00 hod.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca môže

Zákonný zástupca dieťaťa doručí písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj povinný údaj o očkovaní dieťaťa. Bez uvedeného potvrdenia nie je možné žiadosť akceptovať.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Možnosti podania písomnej žiadosti

 • osobne: na sídlo materskej školy
 • poštou: na adresu Materská škola, Suvorovova 2797/20, Žilina

Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis jedného postačuje len vtedy, ak sa vzájomne dohodli  a budú o tom informovať riaditeľku materskej školy prostredníctvom  formulára  “Písomné vyhlásenie” 

  TU  pisomne_vyhlasenie-_adresa-rozhodnutie_2022

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

Zákonné podmienky

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. k 31.8. dosiahnu piaty rok veku,
 • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku a nedosiahli školskú spôsobilosť, t.j. deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.

Ostatné podmienky

 • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ,
 • deti s trvalým pobytom v meste Žilina,
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania, t.j.

 1. vedieť si umyť ruky, ústa,
 2. používať WC  (dieťa nesmie nosiť plienky – ani na spanie),
 3. s pomocou dospelého sa obliekať, obúvať,
 4. zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše,
 5. piť z otvoreného pohára a pri jedení používať lyžicu.

No Comments

Comments are closed.

To Top