picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Stravné

IBAN: SK04 5600 0000 0003 3037 5032

Suma: 1,69 eur/ deň

– termín platby: vopred do 30. – 31. v mesiaci

– variabilný symbol: uvádzaný na poštovej poukážke

Pri bankovom prevode:

– poznámka pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa, nie rodiča – priezvisko sa nemusí vždy zhodovať

Školné

IBAN SK70 5600 0000 0003 3037 1031

Suma: 20,00 eur/mesiac

– termín platby:  vopred do 10. dňa v danom mesiaci

– variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa

Pri bankovom prevode:

– poznámka pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa, nie rodiča – priezvisko sa nemusí zhodovať

Príspevok sa neuhrádza, ak sú splnené podmienky:

– dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

– zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v    hmotnej núdzi a poberateľom príspevku k dávke v hmotnej núdzi,

– dieťa je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza ak:

– má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

– dieťa nenavštívilo materskú školu v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

To Top