picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Strategický cieľ

 • uvedomiť si a pomenovať vlastné emócie a city, pochopiť ich príčiny a dôsledky, zvládnuť vlastné emócie
 • rozumieť emóciám druhých a efektívne ich využiť v prospech spolupráce s ostatnými. 

Rozpracovanie strategického cieľa na špecifické ciele:

oblasť emocionálneho sebauvedomenia

 • Rozlišovať a pomenovať vlastné emócie.
 • Vyjadrovať vlastné emócie verbálne i neverbálne.
 • Pochopiť príčiny emócií, objektívne hodnotiť ich dôsledky.
 • Rozlíšiť medzi citmi a konaním.

oblasť sebaovládania

 • Zvládať okamžité impulzy a emócie.
 • Primeranou formou vyjadrovať silné pozitívne aj negatívne emócie.
 • Podriadiť sa pravidlám.

oblasť sebamotivácie

 • Vyjadriť pozitívne sebahodnotenie.
 • Pozitívne hodnotiť druhých, prijať hodnotenie od iných.

oblasť empatie

 • Vcítiť sa do situácie, citového stavu druhých.
 • Prijať odlišnosť druhých.

oblasť angažovania v sociálnych kontaktoch

 • Nadväzovať a udržiavať kontakty s druhými.
 • Prejaviť prosociálne správanie v kontakte s druhými – pomôcť, podeliť sa, darovať.
 • Spolupracovať pri plnení úlohy.
 • Vyriešiť vzniknutý problém.
 • Prejaviť zmysel pre humor.

 

Tak, ako v strategickom cieli je obsiahnuté hľadisko intrapersonálneho aj interpersonálneho rozvoja, tak aj špecifické ciele možno chápať z hľadiska rozvoja spôsobilostí vzťahujúcich sa k vlastnej osobe a spôsobilostí v oblasti medziľudských vzťahov.

To Top