picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

1. Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

zákonné podmienky

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. k 31.8. dosiahnu piaty rok veku,
 • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku a nedosiahli školskú spôsobilosť, t.j. deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania   
 • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.

ostatné podmienky

 • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky (nesmie nosiť plienky – ani na spanie) , základy stolovania (samostatne používať lyžicu) a s pomocou dospelého sa obliekať, obúvať.

Žiadosť si môžete stiahnuť  TU: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Vyhlásenie:  písomne vyhlásenie o preberaní rozhodnutia

Poradie prihlášok nezohráva úlohu v prijímaní dieťaťa do MŠ. Žiadosť o prijatie do MŠ musia podpísať obidvaja rodičia.

2. Čo dieťa potrebuje do MŠ
 •  prezuvky vhodné zo zdravotného hľadiska
 • pyžamo
 • úbor na cvičenie v telocvični (len 5-6 ročné deti)
 • kompletné náhradné oblečenie

3. Odhlásenie stravy, neprítomnosť v MŠ

oznámi zákonný zástupca najneskôr do 14:00 hod. deň vopred, v pondelok do 7.15 hod.

 • osobne v  školskej jedálni,

 • telefonicky na čísle 041/72 44 740 

 • e-mailom sjmshliny8@gmail.com

Stravník sa odhlasuje pri chorobe, ukončení dochádzky do MŠ a pod.

Za neodobranú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade nečakaného ochorenia a neodhlásenia stravy je možné v prvý deň neprítomnosti stravu vyzdvihnúť osobne v školskej jedálni, v čase od 11.00 hod. do 11.30 hod. a následne stravu odhlásiť.

To Top