picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ
spravidla:
  • deti od troch do šesť rokov
prednostne:
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Žiadosť si môžete stiahnuť  TUŽiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Čo dieťa potrebuje do MŠ
  •  prezuvky vhodné zo zdravotného hľadiska
  • pyžamo
  • úbor na cvičenie v telocvični (len 5-6 ročné deti)
  • kompletné náhradné oblečenie
Neprítomnosť dieťaťa v MŠ

oznámi zákonný zástupca najneskôr do 14:00 hod. deň vopred u vedúcej školskej jedálne osobne, prípadne na telefónnom čísle 041/72 44 740.

Stravník sa odhlasuje pri chorobe, ukončení dochádzky do MŠ a pod. Za neodobranú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

To Top