picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Zákonné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ

spravidla

  • deti od troch do šesť rokov veku

prednostne

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku s povinným predprimárnym vzdelávaním v spádovej materskej škole
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinného školského vzdelávania
  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku k 31.8.

Ostatné podmienky

  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Žiadosť si môžete stiahnuť  TU –   AKTUÁLNA Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ    

Čo dieťa potrebuje do MŠ
  •  prezuvky vhodné zo zdravotného hľadiska
  • pyžamo
  • úbor na cvičenie v telocvični (len 5-6 ročné deti)
  • kompletné náhradné oblečenie
Neprítomnosť dieťaťa v MŠ

oznámi zákonný zástupca najneskôr do 14:00 hod. deň vopred u vedúcej školskej jedálne osobne, prípadne na telefónnom čísle 041/72 44 740.

Stravník sa odhlasuje pri chorobe, ukončení dochádzky do MŠ a pod. Za neodobranú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

To Top