picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Strategický cieľ

 • Poznať emocionálny vývin dieťaťa predškolského veku, uvedomiť si a rozumieť emóciám vlastného dieťaťa, zaujať k nim správny postoj a naučiť sa používať metódy podporujúce zdravý emocionálny rozvoj. 

Špecifické ciele orientované na rodiča

 • Poznať kamarátov svojho dieťaťa a prostredie triedy.
 • Vedieť, že škola podporuje a dopĺňa rodinnú výchovu.
 • Poznať ciele edukácie v materskej škole.
 • Uvedomiť si vlastnú úroveň poznatkov o svojom dieťati.
 • Posmeliť a uistiť deti, že strašidiel sa nemusia báť.
 • Ukázať deťom krásy prírody, pestovať citový vzťah k nej a ochraňovať ju.
 • Vytvoriť deťom atmosféru pokoja, porozumenia a lásky, spoločne prežívať radosť z blížiacich sa vianočných sviatkov.
 • Naučiť deti myslieť na druhých, pomôcť im v núdzi.
 • Vedieť sa spoločne so všetkými deťmi zabávať – tancovať a súťažiť.
 • Naučiť deti ľudovým tradíciám a zvykom, zachovávať tradíciu obdarovania veľkonočným vajíčkom, a tak predchádzať prvému nežiaducemu kontaktu s alkoholom.
 • Ukázať deťom, že spoločnou prácou dokážu vyrobiť krásny darček, ktorým obdarujú milovanú osobu.
 • Vzájomne si prejaviť úctu a lásku, spoločne prežívať radosť zo sviatku.
 • Ukázať dieťaťu, že má svoju rodinu, kde sa všetci ľúbia a pomáhajú si.
 • Spoločne sa rozlúčiť s ostatnými deťmi a učiteľkami v materskej škole, emocionálne naladiť dieťa na vstup do základnej školy.

 

Program spolupráce s rodičmi je dôležitou súčasťou programu rozvoja emocionality detí Ateliér srdiečok.

Emocionalita človeka je vecou sociálneho rozvoja. To znamená, že nevyhnutnou podmienkou jej rozvoja je sociálne prostredie. Od narodenia dieťaťa sú to rodičia a blízka rodina, ktorí ovplyvňujú jeho emocionálny rozvoj. Neskôr, v materskej škole aj učiteľky pozitívne pôsobia na rozvíjanie emocionálnych spôsobilostí. Je veľmi dôležité, aby deti v predškolskom veku boli v permanentnej interakcii s emocionálne vyspelými dospelými ľuďmi.

Z uvedeného vyplýva dôležitá požiadavka, aby rodičia aj učitelia chápali význam prehlbovania vlastnej emocionálnej stability a odolnosti, pretože pôsobia ako vzory, podľa ktorých sa deti učia vyjadriť a ovládať vlastné emócie, nadväzovať a udržiavať kontakty s inými.

To Top