picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Poslanie školy…

…napĺňanie cieľov  školského vzdelávacieho programu – Ateliér nášho života spolu s cieľmi rozširujúceho programu emocionálneho rozvoja – Ateliér srdiečok, ktorých  hlavným mottom sú slová Jamesa Dobsona:

Rozhodujúcim kľúčom v kompletnej výchove je schopnosť pozerať sa na svet očami dieťaťa, vidieť a cítiť to, čo vidí a cíti ono. 

Keď je osamelé, potrebuje našu spoločnosť. 

Keď je neposlušné, potrebuje našu pomoc, aby sa naučilo ovládať hnutie svojej mysle. 

Keď má strach, potrebuje bezpečie nášho objatia.

Keď je zvedavé, potrebuje naše trpezlivé vysvetlenie.

Keď je šťastné,  potrebuje  sa so svojou  radosťou   podeliť   s tými, ktorých miluje.

Vychovávať zdravé deti je z tohto pohľadu vysoko zložitým umením, ktoré od človeka vyžaduje hlbokú múdrosť, trpezlivosť, obetavosť a lásku.“

 

Aby škola mohla plniť svoje poslanie, smerovať k vízii, musí uznávať a riadiť sa vo svojej práci nasledovnými hodnotami:

 • Dieťa je jedinečná, plnohodnotná, sebarealizujúca osobnosť
 • Akceptácia, empatia, kongruencia – humanistické princípy
 • Rovnosť šancí – rôznosť prístupov
 • Vzájomná úcta a zodpovednosť
 • Solidarita a spolupatričnosť
 • Dynamické hľadanie a nachádzanie seba samého
 • Asertivita a prosociálnosť
 • Reflexia a sebareflexia
 • Pozitívna klíma školy

Vlastné ciele materskej školy :

 • podporovať vyvážený, celostný osobnostný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na jeho potreby
 • v každodenných aktivitách rozvíjať predstavivosť, tvorivosť a fantáziu detí
 • podporovať a rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí s dôrazom na sebapoznanie
 • podporovať nadanie, vlastnú jedinečnosť a záujmy každého dieťaťa
 • vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný aktuálny citový stav
 • akceptovať a rešpektovať multikultúrne odlišnosti detí a dospelých
 • podporovať šport a pohybové aktivity ako súčasť zdravého životného štýlu
To Top