picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Bezpríznakovosť

Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Rodič predkladá pri nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa sa považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

No Comments

Comments are closed.

To Top