picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Informácie o cene stravy, dotáciách a odhlasovaní

  Informácie o cene stravy, dotáciách a odhlasovaní

Štátna dotácia na obedy predškoláka do dovŕšenia 6 rokov  je 1,30 €.

Podľa Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 11/2021 je cena stravnej jednotky 1,45 € na nákup potravín + 0,15 € výška režijných nákladovčiže spolu 1,60 €.

Rodičia detí predškolákov do 6 rokov budú uhrádzať len rozdiel – doplatok 0,30 €  za každý odobratý obed.

Dotáciu na stravu predškolákov do 6 rokov dostanú rodičia ešte v ten mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov /napr. dieťa dovŕši 6 rokov v septembri 2021 za september dostane dotáciu od októbra si rodičia požiadajú o zvýšený daňový bonus a platia stravu v plnej výške t.j. 1,60€.

V prípade, že si rodičia nemôžu uplatniť zvýšený daňový bonus (nezamestnaní, materská dovolenka….) oznámia túto skutočnosť pani riaditeľke a môžu poberať ďalej príspevok na stravu.

Podmienkou na poberanie dotácie na stravu je vypísané a podpísané tlačivo: Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Prihlasovanie a odhlasovanie detí ostáva v platnosti podľa školského poriadku našej MŠ – t.j. odhlasuje sa deň vopred do 14,00 hod. na pondelok  do 7,15 hod.

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa si zákonný zástupca dieťaťa môže v prvý deň, keď dieťa nestihol odhlásiť vopred odobrať obed do obedára v čase od 11,00 hod – 11,30 hod., ale obed musí zaplatiť v plnej výške t. j. 1,60 €.

Štátna dotácia sa poskytuje len vtedy, keď je dieťa prítomné v MŠ na vyučovacom procese.

Aj v prípade, že zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy a dieťa nebude prítomné v MŠ musí stravu uhradiť v plnej výške t.j. 1,60 € za každý neodhlásený deň.

Rodičia detí predškolákov do 6 rokov zaplatia na začiatku školského roku zálohu na stravu vo výške 25,- €, z ktorej sa bude odrátavať doplatok na stravu. Keď výška zálohy klesne dostanú rodičia šek na ďalšiu zálohu vo výške 25,- €.

Za neodhlásenú a neodobratú stravu sa náhrada neposkytuje.

No Comments

Comments are closed.

To Top