picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Poplatok za školné – vrátenie

Milí rodičia,

na základe prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti rozhodnutím RÚVZ Žilina, ktoré vzniklo v mesiaci február Vám bude vrátený poplatok za školné vo výške 10,00€ 

(podľa VZN č.18/2023). Preto Vás prosíme uhradiť školné mesiaci marec v sume 25,00 €.

Podľa školského poriadku, čl.2 sa príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné)

sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Nasledujúce mesiace sa uhrádza školné podľa platného VZN č.18/2023 vo výške 35,00€.

 

No Comments

Comments are closed.

To Top