picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Prijímanie žiadosti do MŠ

Riaditeľka MŠ Suvorovova 2797/20, Žilina so súhlasom zriaďovateľa Mesta Žilina v súlade s § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že sa budú podávať žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025.

  • 14.05. – 16.05.2024 v čase od 07:00 – 18:00 hod. v riaditeľni MŠ

Zákonný zástupca dieťaťa doručí písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra a vyhlásenie o prevzatí rozhodnutia (dostupné na webovej stránke MŠ) do riaditeľne MŠ. Bez uvedeného potvrdenia nie je možné žiadosť akceptovať.  V zmysle školského zákona sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Riaditeľ materskej školy vždy pred svojím rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí zvážiť:

  • či má vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.) na prijatie takéhoto dieťaťa alebo
  • či bude schopný tieto podmienky dodatočne vytvoriť po prijatí takéhoto dieťaťa (v spolupráci so zriaďovateľom)

Viac info :PRIJÍMANIE ŽIADOSTI DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Vyhlásenie o preberaní rozhodnutia :  písomne vyhlásenie o preberaní rozhodnutia

No Comments

Comments are closed.

To Top